Browsing 1.9.1 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการศึกษาดูงานของของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ใต้) ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.1 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการศึกษาดูงานของของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ใต้) ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552"


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps