Browsing 1.9.1 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.1 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps