ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบและโครงสร้างการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและนักเรียนชายขอบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)