ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)