ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)