Browsing 1.9 รายงานคณะกรรมาธิการ by Relation "คำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9 รายงานคณะกรรมาธิการ by Relation "คำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548"

Sort by: Order: Results: