1.8.4 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.8.4 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ