Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "1.ร่างกรอบการเจรจา เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 2.ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 17 3.กรอบการเจรจา เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-พม่าและกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 4. กรอบการประชุมเพื่อรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกรอบของคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 5. กรอบการประชุมเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซีย และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 6.กรอบการประชุม คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว และกลไกที่เกี่ยวข้อง 7.กรอบการเจรจา เรื่องเขตพื้นที่ทางทะเลที่ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม อ้างสิทธิทับซ้อนกัน"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "1.ร่างกรอบการเจรจา เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 2.ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 17 3.กรอบการเจรจา เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-พม่าและกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 4. กรอบการประชุมเพื่อรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกรอบของคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 5. กรอบการประชุมเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ในกรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซีย และกลไกอื่นๆ ภายใต้กรอบนี้ 6.กรอบการประชุม คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว และกลไกที่เกี่ยวข้อง 7.กรอบการเจรจา เรื่องเขตพื้นที่ทางทะเลที่ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม อ้างสิทธิทับซ้อนกัน"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps