Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "กรอบการเจรจาพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้บทที่ 9 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "กรอบการเจรจาพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้บทที่ 9 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps