Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "กรอบการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "กรอบการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps