รายงานผลการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติสำหรับภารกิจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps