พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)