Browsing 1.8 เอกสารประกอบการพิจารณา by Date Agenda "เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.8 เอกสารประกอบการพิจารณา by Date Agenda "เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ"

Sort by: Order: Results:

Sorry, there are no results for this browse.


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps