เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเมื่อพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญาจนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ) เพิ่มเติม (Supplement) จาก อ.พ. 6/2564

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)