เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของคนไทย กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ การแก้ไขปัญหาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps