1.7.7 รายงานการประชุมสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.7.7 รายงานการประชุมสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี