คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล โสตทัศนวัสดุและสิ่งใดๆ ที่จะนำเสนอเพื่อประกอบการอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)