การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการยกร่างกฎหมายโดยเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)