บทบาทของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการส่งเสริมประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)