เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในประเทศไทย และการแก้ไขปัญหาการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps