รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)