Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "21. รายงานการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อยานเกราะล้อยางจากประเทศยูเครน และการแต่งตั้งนายทหารในกระทรวงกลาโหม"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "21. รายงานการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อยานเกราะล้อยางจากประเทศยูเครน และการแต่งตั้งนายทหารในกระทรวงกลาโหม"