Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "18. รายงานผลการพิจารณาศึกษา กรณีการให้เช่าพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "18. รายงานผลการพิจารณาศึกษา กรณีการให้เช่าพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด"