Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "17. กระทู้ถามสด เรื่อง ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงคัดค้านการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กของเครือสหวิริยา ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลทำร้าย"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "17. กระทู้ถามสด เรื่อง ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงคัดค้านการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กของเครือสหวิริยา ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลทำร้าย"