Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง) by Relation "12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม"

Sort by: Order: Results: