องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการปฏิบัติงาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps