ขอเสนอญัตติของดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 175 วรรคสอง (4) เพื่อให้กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 เกินกรอบเวลาที่กำหนด

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps