ข้อบังคับสภาว่าด้วยการลา การลดเงินเดือน ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภาและเบี้ยประชุมกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)