การพัฒนาระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment): กรณีศึกษาการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมาธิการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)