การสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps