Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การนำสมรรถนะด้านประชาคมอาเซียนมาพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อรองรับงานประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน : กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่าย"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การนำสมรรถนะด้านประชาคมอาเซียนมาพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อรองรับงานประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน : กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่าย"

Sort by: Order: Results: