Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การจัดทำฐานข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การจัดทำฐานข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

Sort by: Order: Results: