Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การจัดการความรู้ การรับรองบุคคลสำคัญจากรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การจัดการความรู้ การรับรองบุคคลสำคัญจากรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"

Sort by: Order: Results: