1.7.3.2 รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา(เรื่อง)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.7.3.2 รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา(เรื่อง)