Browsing 1.7.3 รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Subject "กรอบการเจรจายกร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.3 รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Subject "กรอบการเจรจายกร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน"