1.2.5 ร่างพระราชบัญญัติในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.2.5 ร่างพระราชบัญญัติในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา