องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ การแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศและด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps