Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง นโยบายการแก้ไขกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงวิธีการงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้จ่ายบริการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการมีความอิสระต่อกัน"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง นโยบายการแก้ไขกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงวิธีการงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้จ่ายบริการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการมีความอิสระต่อกัน"

Sort by: Order: Results: