Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขว่าด้วยการจัดจ้างฯ ของภาครัฐ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขว่าด้วยการจัดจ้างฯ ของภาครัฐ"

Sort by: Order: Results: