Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง ความไม่โปร่งใสในการยื่นซองประกวดราคาโครงการข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง (TRANSMISSION NETWORT EXPANSION PROJECT หรือ TNEP) ส่วนเคเบิลใยแก้วนำแสง"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง ความไม่โปร่งใสในการยื่นซองประกวดราคาโครงการข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง (TRANSMISSION NETWORT EXPANSION PROJECT หรือ TNEP) ส่วนเคเบิลใยแก้วนำแสง"

Sort by: Order: Results: