Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง การป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมในสถานบริการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง การป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมในสถานบริการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล"

Sort by: Order: Results: