บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)