สาระสังเขปหนังสือใหม่ (ม.ค. 2551)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-09-17T07:41:00Z
dc.date.available 2019-09-17T07:41:00Z
dc.date.issued 2551-01-00 TH
dc.identifier t41-2551-book-01.pdf TH
dc.identifier.uri https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/551784
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-09-17T07:41:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 t41-2551-book-01.pdf: 2668189 bytes, checksum: 65e4ae509ab2b2c0ec72cd003518495f (MD5) Previous issue date: 2550-12-31 en
dc.language.iso th TH
dc.publisher กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร TH
dc.rights สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) TH
dc.title สาระสังเขปหนังสือใหม่ (ม.ค. 2551) TH
dc.type สาระสังเขปหนังสือใหม่(เล่ม) TH
dc.rights.holder สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 44 TH
dc.description.tableofcontent ปก|#page=1,2 TH
dc.description.tableofcontent คำนำ|#page=2,4 TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ|#page=4,6 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดศาสนาและปรัชญา (B)|#page=6,7 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)|#page=7,10 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ (G)|#page=10,11 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)|#page=11,15 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)|#page=15,16 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดกฎหมาย (K)|#page=16,20 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์ (Q)|#page=20,21 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดแพทยศาสตร์ (R)|#page=21,22 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดเกษตรศาสตร์ (S)|#page=22,23 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)|#page=23,25 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดวิชาการทหาร (U)|#page=25,26 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ (ว/Res)|#page=26,29 TH
dc.description.tableofcontent หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล|#page=29,33 TH
dc.description.tableofcontent ภาคผนวก|#page=33, TH
dc.description.tableofcontent -หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่มีให้บริการในห้องสมุดรัฐสภา[วิจิตรา ประยูรวงษ์]|#page=35,39 TH
dc.description.tableofcontent -ดอกแก้วกัลยา[วิจิตรา ประยูรวงษ์]|#page=39,41 TH
dc.description.tableofcontent -แสงหนึ่งคือรุ้งงาม[วิจิตรา ประยูรวงษ์]|#page=41 TH
dc.creator.organization สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานห้องสมุด TH
dc.access.rights ผู้ใช้ทุกท่านสามารถเข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record