กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 175

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps