Browsing 2.3.6 อินโฟกราฟิก by Relation "Hot Issue (ก.ย. 2564) [พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)]"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.6 อินโฟกราฟิก by Relation "Hot Issue (ก.ย. 2564) [พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)]"

Sort by: Order: Results: