Browsing 1.6.3 บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 ณ ตึกรัฐสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.6.3 บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 ณ ตึกรัฐสภา"

Sort by: Order: Results: