Browsing 1.6.3 บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.6.3 บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ"

Sort by: Order: Results: