บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 63/2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)