Browsing 2.4.1.2 รัฐสภาสาร(เรื่อง) by Relation "สถานะทางกฎหมายของ "ยุทธศาสตร์ชาติ" กับกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ภายใต้ "พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560""

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.4.1.2 รัฐสภาสาร(เรื่อง) by Relation "สถานะทางกฎหมายของ "ยุทธศาสตร์ชาติ" กับกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ภายใต้ "พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560""

Sort by: Order: Results: