ความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารภาครัฐ: บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง = The Independence of the Office of the Auditor General on the Auditing of the Execution of Public Executive Power of Government: Antecedents and Expected Outcomes

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation



    Browse

    Mobile Apps